Inwentaryzacje

Przeprowadzamy inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze ekosystemów lądowych i wodnych zarówno na potrzeby planowania przestrzennego, jak i indywidualnych przedsięwzięć. Jesteśmy autorami licznych opracowań naukowych oraz planów zadań ochronnych dotyczących obszarów Natura 2000 oraz korytarzy ekologicznych.

Oceny

Przeprowadzamy oceny oddziaływania na środowisko planów i przedsięwzięć infrastrukturalnych ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących obszarów o wysokich walorach przyrodniczych. Jesteśmy autorami wytycznych ministerialnych z zakresu Dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć oraz art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Koncepcje

Wykonujemy koncepcje i projekty wielobranżowe w szczególności z zakresu gospodarki wodnej, transportu publicznego oraz urbanistyki. Współpracujemy z wybitnymi inżynierami i projektantami we wskazanych obszarach.

Analizy ekonomiczne

Wykonujemy analizy ekonomiczne, w tym analizy kosztów i korzyści oraz projekcje finansowania przedsięwzięć na potrzeby wniosków o dofinansowanie, a także opracowujemy koncepcje i umowy w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego. . Zajmujemy się także wyceną usług ekosystemowych, w tym na potrzeby analiz wielokryterialnych.

Analizy prawne

Prowadzimy doradztwo prawne, w tym w szczególności z zakresu obsługi cyklu inwestycyjnego. Nasz zespół prawny to autorzy lub współautorzy kilkudziesięciu komentarzy, monografii i poradników praktycznych z zakresu prawa ochrony środowiska w kontekście realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Klienci