Zespół środowiskowy

Sylwia Horska-Schwarz

Doktor nauk o Ziemi z ponad 16 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego. Ekspert w zakresie gospodarki wodnej, planowania przestrzennego oraz adaptacji do zmian klimatu. Autorka kilkunastu artykułów naukowych, monografii oraz poradników (Poradnik adaptacji do zmian klimatu poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności, 2018, NFOŚGW).

Współautorka kilkudziesięciu raportów, ekspertyz, prognoz z zakresu RDW, RDSM (Comparative analysis EU-member states marine environmental effort in regard to implementation of the water framework directive, The Polish country study, COWI Denmark, Danish Environmental Protection Agency). Specjalista w zakresie oceny stanu ekologicznego JCWP, kartowania hydromorfologicznego rzek i cieków metodą HIR, planowania systemów zielonej i niebieskiej infrastruktury na terenach zurbanizowanych.

Daniel Gebler

Doktor nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska (specjalność ochrona wód powierzchniowych), magister ochrony środowiska (specjalność monitoring środowiska), współautor polskiej metody oceny wód płynących w oparciu o Hydromorfologczny Indeks Rzeczny (HIR), metody monitoringu siedliska 3260 (Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników) oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych.

Współautor kilkunastu raportów i ekspertyz z zakresu Ramowej Dyrektywy Wodnej. Specjalista w zakresie monitoringu wód powierzchniowych, oceny stanu ekologicznego JCWP, oceny hydromorfologicznej rzek polską metodą HIR, oceny hydromorfologicznej brytyjską metodą River Habitat Survey (RHS) oraz Makrofitowej Metody Oceny Rzek.

Adiunkt w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Odbywał staże w Uniwersytecie Lizbońskim, Uniwersytecie Duisburg-Essen, Centrum Ekologii i Hydrologii w Edynburgu oraz Norweskim Instytucie Badania Wody w Oslo.

Wojciech Lewandowski

Magister biologii, autor i współautor kilkudziesięciu raportów o oddziaływaniu na środowisko, ekspertyz i opracowań branżowych z zakresu ochrony przyrody i ocen oddziaływania na środowisko. Specjalista w zakresie ocen oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych (głównie hydrotechnicznych) na obszary chronione, przyrodę ożywioną oraz planowania działań minimalizujących łagodzących wpływ inwestycji na przyrodę.

Kierownik zespołów opracowujących raporty o oddziaływaniu na środowisko, karty informacyjne przedsięwzięć, inwentaryzacje przyrodnicze oraz realizujących nadzory przyrodnicze.

Mikołaj Adamczyk

Magister inżynier Ochrony Środowiska (SGGW), absolwent studiów podyplomowych na kierunku Ichtiologia i Akwakultura (UWM), współautor polskiej metody oceny stanu ekologicznego rzek w oparciu o ichtiofaunę oraz kilkunastu publikacji naukowych i poradników z dotyczących metod oceny stanu ekologicznego rzek w oparciu o ichtiofaunę, ochrony środowiska i rybactwa, w tym: Przewodnika Metodycznego do Monitoringu Ichtiofauny w Rzekach (Biblioteka Monitoringu Środowiska 2016).

Podejmowane zagadnienia: ocena oddziaływania zabiegów hydrotechnicznych i inwestycji na zespoły ryb w tym gatunków naturowych, analiza i modelowanie zróżnicowania jednostek hydromorfologicznych w rzekach o różnym stopniu przekształcenia, ocena stanu ekologicznego wód w oparciu o ichtiofaunę, opiniowanie projektów i monitoring funkcjonowania urządzeń służących migracji ryb.

Specjalista ds. ichtiologii w zespołach opracowujących raporty o oddziaływaniu na środowisko, inwentaryzacje przyrodnicze, karty informacyjne przedsięwzięć oraz realizujących nadzory przyrodnicze. Asystent w Zakładzie Rybactwa Rzecznego w Instytucie Rybactwa Śródlądowego.

Aleksandra Bienias

Magister geografii, absolwentka studiów podyplomowych Prawa Ochrony Środowiska, współautor kart informacyjnych przedsiewzięć, raportów o oddziaływaniu na środowisko, kilkudziesięciu ekspertyz w zakresie wpływu przedsiewzięć hydrotechnicznych na cele ochrony wód oraz innych opracowań z zakresu ochrony przyrody. Specjalista w zakresie ocen oddziaływania inwestycji na elementy przyrody nieożywionej, w tym na klimat i hydromorfologię. Specjalista ds. obsługi projektu oraz organizator spotkań konsultacyjnych.

Sławomir Bienias

Magister geografii ze specjalnością kartografa. Absolwent Studiów Podyplomowych GIS. Współautor kiludziesięciu Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 (mapy i bazy danych GIS) oraz map i analiz przestrzennych do raportów o oddziaływaniu na środowisko i kart informacyjnych przedsięwzięć.

Specjalista w zakresie analiz przestrzennych, baz danych przestrzennych (Standardy Danych GIS w ochronie przyrody) oraz sieciowych rozwiązań WebGIS. Wspiera prowadzone projekty tworząc czytelne infografiki, flowcharty oraz szaty graficzne tworzonych dokumentów.

Zespół prawny

Marcin Pchałek

Doktor nauk prawnych, członek regionalnej komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko, autor lub współautor licznych komentarzy, monografii i poradników praktycznych z zakresu prawa ochrony środowiska. W latach 2011-2013 ekspert rządu RP w toku negocjacji dotyczących implementacji Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Współautor wytycznych ministerialnych z zakresu Dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć, Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej. Kierownik naukowy wielu projektów badawczo rozwojowych z zakresu ochrony środowiska (m.in. Ochrona korytarzy ekologicznych (WWF Polska); Metodologia ocen oddziaływania na stan ekologiczny wód (KZGW); Ustalenie metody szacowania przepływów środowiskowych (KZGW)).

Paulina Kupczyk-Kuriata

Adwokat, ekspertka w dziedzinie najlepszych praktyk w realizacji przesiedleń. Od 2011 r. prowadzi obsługę prawną inwestycji realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC. Od 2016 r. pełni funkcję eksperta kluczowego z zakresu pozyskiwania nieruchomości na kontraktach finansowanych ze środków Banku Światowego.

Irmina Grzegrzółka

Tłumacz i prawnik z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert prawny w projektach z zakresu zarządzania gospodarką wodną; autor i współautor opinii prawnych i publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska. Obecnie przygotowuje doktorat z zakresu prawa ochrony środowiska morskiego.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, ochrony wód, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska i socjologii prawa.

Łukasz Oleszczuk

Prawnik, specjalista i doradca w zakresie prawnych uwarunkowań przygotowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych, ochrony środowiska, transportu, zarządzania publicznego. Autor i współautor analiz oraz opracowań studialnych w zakresie planowania przestrzennego, ochrony środowiska, urbanistyki, transportu i inżynierii ruchu.

Współpracuje z podmiotami sektora publicznego i biurami projektowo-konsultingowymi. W latach 2017-2018 ekspert sektorowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego i drogownictwa w projekcie System Monitorowania Usług Publicznych. Członek SISKOM – Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK RP).

Zespół ekonomiczny

Rafał Cieślak

Dr nauk prawnych, radca prawny, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim (Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Wydział Prawa i Administracji). Zajmuje się partnerstwem publiczno-prywatnym, zamówieniami publicznymi, funduszami unijnymi, finansami publicznymi i gospodarką komunalną. Doradzał w kilkunastu projektach PPP zakończonych sukcesem, w tym w pierwszym projekcie rządowym (budowa sądu rejonowego w Nowym Sączu), projektach hybrydowych PPP oraz licznych przedsięwzięciach z zakresu efektywności energetycznej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych; występuje na konferencjach i szkoleniach. W prestiżowym rankingu Chambers Europe od lat uznawany za jednego z najlepszych ekspertów od PPP w Polsce.

Piotr Rak

Ekonomista, konsultant i inżynier, autor licznych metodyk i analiz ekonomicznych, oraz studiów wykonalności inwestycji. Ekspert w dziedzinie analizy kosztów i korzyści (AKK), analiz wielokryterialnych oraz analizy ryzyka.

Członek zespołów eksperckich w projektach współfinansowanych z Banku Światowego i środków Unii Europejskiej. Doradca i wykonawca analiz w największych projektach w gospodarce wodnej i ochronie środowiska: Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym - określenie założeń technicznych i ekonomicznych do AKK, przygotowanie wytycznych zabudowy na terenach zagrożenia powodziowego, ocena skutków regulacji. Krajowy Program Ochrony Wód Morskich - wykonanie analizy scenariuszy, AKK i analizy ryzyka. Plany Utrzymania Wód - przygotowanie metodyki oceny zasadności i efektywności działań utrzymaniowych. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły - przeprowadzenie badań popytowych, wykonanie części studium wykonalności.